ธุรกิจคือกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีความเกี่ยวพันในวงการของสถาบัน

เพื่อที่จะจำหน่ายและให้บริการภายใต้กฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีความสัมพันธ์กับบริการอื่นและกลุ่มผู้ทำงานร่วมมือให้บรรลุถึงจุดหมายอันเดียวกันและหวังผลกำไรต่อการทำกิจการนั้น.

 Business

จุดมุ่งหมายของการดำเนินธุรกิจ

จุดมุ่งหมายของการดำเนินธุรกิจ  คือ  ต้องการให้ได้กำไรมากที่สุด ซึ่งต่างจากการดำเนินงานของหน่วยราชการและองค์การกุศล  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการแก่ประชาชน  โดยไม่หวังผลตอบแทน

ความสำคัญของธุรกิจ  พอสรุปได้ดังนี้

  • ธุรกิจช่วยให้เศรษฐกิจของชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง
  • ธุรกิจทำให้ประชาชนมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
  • ธุรกิจทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น
  • ธุรกิจช่วยแก้ปัญหาทางสังคม
  • ธุรกิจทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

โดย มะพร้าวกะทิ