นอกเหนือจากกลยุทธ์ในการเจรจาแล้ว ต้องมีข้อปฏิบัติในการเจรจาด้วย เช่น

  1. ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จริง ในระหว่างการเจรจา ในการตัดสินใจ เพราะข้อมูลที่คู่เจรจาบอกกับเรานั้น หลายครั้งที่มีมากกว่าความเข้าใจของเราตั้งสมมุติฐานขึ้นเองในสินค้าบริการ
  2. ตั้งใจฟังและสังเกตลักษณะท่าทางของคู่เจรจา เพื่อความสะดวกในการวางแผนกลยุทธ์ในระหว่างการเจรจา
  3. ต้องเปิดใจให้กว้างไม่มีอคติ
  4. คำถามที่ใช้ควรเป็นคำถามปลายเปิด
  5. เจรจาเฉพาะปัญหา
  6. ไม่กล่าวหาหรือตำหนิใครในปัญหาที่เกิดขึ้น
  7. ต้องมีความซื่อสัตย์และอดทน

โดย มะพร้าวกะทิ