Marketing 4.0 คืออะไร แล้วจะเอามาใช้กับธุรกิจเราได้อย่างไรบ้าง

Marketing 4.0 คืออะไร แล้วจะเอามาใช้กับธุรกิจเราได้อย่างไรบ้าง

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
มีหลายคนให้คำจำกัดความของ Marketing 4.0 ไว้มากมายค่ะ แต่ถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆ เลยก็คือ “การตลาดที่เอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช…
Read More
ทำร้านอาหารไทยจะรุ่งไหม ?

ทำร้านอาหารไทยจะรุ่งไหม ?

แนวคิดเพื่อการตลาด
พฤติกรรมคนไทยสมัยนี้นิยมทานข้าวนอกบ้าน ไม่มีเวลาทำอาหารทานเอง หรือแม้แต่นักธุรกิจก็นิยมนัดคุยธุรกิจกันในร้านอาหารเพื่อการสร้างบรรย…
Read More
การเตรียมตัวพบลูกค้า

การเตรียมตัวพบลูกค้า

แนวคิดเพื่อการตลาด
ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความศรัทธาในตนเองและกิจการ เตรียมวัตถุประสงค์ในการเข้าพบลูกค้า เตรียมบุคลิกภาพให้พร้อม อุปกรณ์…
Read More
วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
  พยายามแต่งกายให้สุภาพ ยิ้มแย้มเป็นกันเอง วาจาสุภาพ อ่อนน้อม พูดแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า พยายามใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญห…
Read More
สิ่งที่นักขายส่ง ต่างจังหวัด ควรระลึกเมื่อเข้าบริษัท

สิ่งที่นักขายส่ง ต่างจังหวัด ควรระลึกเมื่อเข้าบริษัท

แนวคิดเพื่อการตลาด
  ปัญหาลุกค้า เรื่อง ของแพง คืน ชำรุด ล่าช้า การเก็บเงินมีปัญหาหรือไม่ ฐานะลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง คู่แข่งอ่อน/แข็งแค่ไห…
Read More
อย่าทำอย่างนี้กับระบบงานขาย

อย่าทำอย่างนี้กับระบบงานขาย

แนวคิดเพื่อการตลาด
อมตัวเลข พนักงานขายบางคนเมื่อรับเป้าหมายมาแล้ว และทำได้ทุกเดือน ตัวเลขเป้าหมายในเดือนต่อไปต้องสูงขึ้นเรื่อยๆนั้น ก็เริ่มเกิดความกั…
Read More
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว

แนวคิดเพื่อการตลาด
เก็บข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ติดตามการเปลี่ยนแปลง จัดทำสื่อสัมพันธ์เพื่อผูกพันลูกค้าในระยะยาว ส่งข่าวสารถึงลูกค้า ให้บริการ…
Read More
นักขายสินค้าอุตสาหกรรม

นักขายสินค้าอุตสาหกรรม

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
สินค้าอุตสาหกรรม ( Industrial Goods) คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต หรือดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ วัตถุดิบและชิ้นส่วน (…
Read More
กิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดงความหมาย

กิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดงความหมาย

แนวคิดเพื่อการตลาด
กิริยาท่าทางต่างๆที่แสดงความหมายออกมาทั้งในด้านลบกับด้านสร้างสรรค์ หรือท่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งนักขายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรรู้คือ …
Read More