การเตรียมตัวพบลูกค้า

การเตรียมตัวพบลูกค้า

แนวคิดเพื่อการตลาด
ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความศรัทธาในตนเองและกิจการ เตรียมวัตถุประสงค์ในการเข้าพบลูกค้า เตรียมบุคลิกภาพให้พร้อม อุปกรณ์…
Read More
กิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดงความหมาย

กิริยาท่าทางต่างๆ ที่แสดงความหมาย

แนวคิดเพื่อการตลาด
กิริยาท่าทางต่างๆที่แสดงความหมายออกมาทั้งในด้านลบกับด้านสร้างสรรค์ หรือท่าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งนักขายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรรู้คือ …
Read More
คัมภีร์การขายยุคใหม่

คัมภีร์การขายยุคใหม่

การตลาดเพื่อธุรกิจ
เพื่อแก้ไขปัญหาการถูกลองยา หรือลองวิชาจะต้องท่องคำ 5 คำคือ ทะลุจริง วิ่งให้เป็นต่อ รอสร้างพลัง เด่นดังคุณค่า ใฝ่หาแต่เรา 1.1 ทะลุจ…
Read More