การเตรียมตัวพบลูกค้า

การเตรียมตัวพบลูกค้า

แนวคิดเพื่อการตลาด
ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความศรัทธาในตนเองและกิจการ เตรียมวัตถุประสงค์ในการเข้าพบลูกค้า เตรียมบุคลิกภาพให้พร้อม อุปกรณ์…
Read More