นักขายสินค้าอุตสาหกรรม

นักขายสินค้าอุตสาหกรรม

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
สินค้าอุตสาหกรรม ( Industrial Goods) คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต หรือดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ วัตถุดิบและชิ้นส่วน (…
Read More