การขายกับธุรกิจขนาดย่อม

การขายกับธุรกิจขนาดย่อม

การตลาดเพื่อธุรกิจ, แนวคิดเพื่อการตลาด
 การสร้างงานใหม่ ธุรกิจขนาดย่อมจะเป็นธุรกิจที่สร้างงานใหม่เพราะ เป็นการริเริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ทำธุรกิจของผู้ประกอบการ จึงถือได…
Read More